www.cbmalerei.de
www.cbmalerei.de 
Austellung New York 2017
Vernissage Karel Marel Friedberg, Juli 2012
Ausstellung Novum Friedberg Januar bis März 2013